Пројекат ЕpiDoc кодирање римских натписа са тла Србије — дигитализација античког епиграфског наслеђа Балканолошког института САНУ усмерен је на истраживање, дигитално документовање, публиковање и презентацију античког епиграфског наслеђа на тлу Србије са циљем да се формира електронска архива античких (латинских и грчких) епиграфских споменика са тла Србије чији ће појединачни записи пружати детаљне информације о сваком епиграфском документу, релевантно издање са библиографијом, као и дигиталне илустрације.

Дигитално документовање и презентација представља својеврсан вид заштите културног наслеђа, а примена савремене рачунарске технологије у епиграфској дисциплини отворила је нове хоризонте у погледу могућности за нова истраживања, публиковања и очувања ове врсте споменика који представљају вредну тековину европске културне баштине, будући у исти мах споменици материјалне и нематеријалне културе. Античко епиграфско наслеђе у Србији део је те исте традиције и заслужује да буде систематски и на савремен начин обрађено и систематизовано, те да заузме равноправно место у дигиталној културној баштини Европе.