EpiDoc

Један од важнијих задатака пројекта јесте кодирање корпуса у EpiDoc TEI-XML-у. Ова етапа захтева постојање сређеног корпуса натписа и представља корак даље у односу на претходне фазе пројекта.

Шта је EpiDoc?

EpiDoc јесте сет препорука за кодирање античких текстова у TEI XML-у, првенствено епиграфских текстова одакле долази и назив Epi(graphic)Doc(ument), а касније се његова употреба проширила и на папиролошке и друге текстове и врсте докумената. XML преноси инфoрмацију о његовој структури и значењу (семантичко кодирање). Користи се за кодирање разноврсних података, у комерцијалне сврхе, у архивистици, библиотекарству, економији, итд.

Кодирање у TEI-XML-у омогућава велику прецизност, захтева од издавача да све што ради буде изузетно документовано и недвосмислено. Нејасноће у вези са тим због чега се издавач одлучио на одређену реституцију, читање, и то како тумачи поједине сегменте  текста и појаве у тексту које могу да прођу неопажено у штампаном издању, не могу постојати.

Више о EpiDoc TEI-XML:

EpiDoc in Wikipedia
EpiDoc Guidelines
SourceForge
TEI Consortium Web site